ΠΩΣ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Η ΕΝΩΣΗ;

    Μετά την ένωση οι Ευρωπαίοι πολίτες είχαν πολύπλευρα οφέλη, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι:

 

Γλώσσα

 

    Οι επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. είναι 24. Όλα τα σημαντικά έγγραφα που εκδίδονται (όπως π.χ. ευρωπαϊκά κοινοβουλευτικά πρακτικά, νομοθετικά διατάγματα, Συνθήκες κλπ) μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Η διατήρηση των τοπικών γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων αποτελεί αποκλειστικό ζήτημα κάθε κράτους ξεχωριστά, ωστόσο προωθείται ανελλιπώς η εκμάθηση τουλάχιστον των περισσότερο ομιλούμενων γλωσσών της Ε.Ε. Περίπου το 56% των ευρωπαίων πολιτών μπορούν να συζητήσουν και να συνεννοηθούν σε γλώσσες εκτός της μητρικής τους. Τα Αγγλικά είναι η περισσότερο ομιλούμενη γλώσσα στην Ε.Ε. με ποσοστό 51% επί των κατοίκων (13% ως μητρική και 38% ως επίκτητη). 

 

Θρησκεία

 

    Η Ε.Ε. αποτελεί ένα κοσμικιστικό* σώμα χωρίς να συνδέεται επίσημα με καμιάς μορφής θρησκεία. Ωστόσο, το Άρθρο 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη - μέλη. Σύμφωνα με δημοσκοπικά στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου το 2012, η πιο διαδεδομένη θρησκεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο Χριστιανισμός απαρτίζοντας το 72% του πληθυσμού.

* η άποψη πως το κράτος και οποιαδήποτε άλλη κοινωνική οντότητα πρέπει να είναι εντελώς διαχωρισμένη από τη θρησκεία και από διάφορους θρησκευτικούς θεσμούς και δόγματα.

 

Εκπαίδευση και επιστήμες

 

    Ο ρόλος της Ε.Ε. στον τομέα της εκπαίδευσης είναι περιορισμένος στην υποστήριξη και ενθάρρυνση των πολιτικών που ασκούν οι εθνικές κυβερνήσεις. Ωστόσο στον τομέα της ανώτατης (πανεπιστημιακής) εκπαίδευσης, η Ε.Ε. έχει αναλάβει πρωτοβουλίες με τον καταρτισμό προγραμμάτων για την προώθηση και την ενίσχυση της κινητικότητας μεταξύ των φοιτητών των διαφόρων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Η Ε.Ε. υποστηρίζει και συντονίζει την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη, μέσω πολλών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τα προγράμματα αυτά και κατανέμει τα κονδύλια της Ε.Ε. σε ευρωπαϊκά ή εθνικά ερευνητικά κέντρα.

 

Πολίτης και Ιθαγένεια

 

    Το δίκαιο της Ε.Ε. παρέχει ορισμένα ατομικά δικαιώματα των οποίων είναι δυνατή η απευθείας επίκληση ενώπιον των δικαστηρίων, τόσο οριζοντίως (μεταξύ ατόμων) όσο και καθέτως (μεταξύ του ατόμου και του κράτους). Όπως συμβαίνει και με την εθνική ιθαγένεια, η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται στη σχέση μεταξύ του πολίτη και της Ένωσης, η οποία καθορίζεται από τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τη συμμετοχή του πολίτη στην πολιτική ζωή. Σκοπός της είναι να γεφυρωθεί το χάσμα λόγω του γεγονότος ότι τα μέτρα της ένωσης αφορούν ολοένα και περισσότερο τους πολίτες της Ε.Ε., ενώ η άσκηση των δικαιωμάτων, η εκπλήρωση των καθηκόντων και η συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες εξακολουθούν να αποτελούν σχεδόν αποκλειστικά εθνική υπόθεση. Στόχος είναι να ενισχυθεί η αίσθηση ταύτισης των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, μια ευρωπαϊκή πολιτική συνείδηση και μια αίσθηση ευρωπαϊκής ταυτότητας.

   

    Ουσία της ιθαγένειας:

 Για όλους τους πολίτες της Ένωσης, η ιθαγένεια συνεπάγεται:

• το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών -     μελών,     

• το δικαίωμα του "εκλέγειν και εκλέγεσθαι" στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις δημοτικές εκλογές στο κράτος - μέλος στο οποίο διαμένουν, υπό τους ίδιους   όρους   που ισχύουν για τους υπηκόους του εν λόγω κράτους,

• το δικαίωμα να απολαύουν διπλωματικής προστασίας στο έδαφος τρίτων χωρών (που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση) μέσω των διπλωματικών ή προξενικών αρχών ενός άλλου κράτους - μέλους, όταν η δική τους χώρα δεν διαθέτει διπλωματική αντιπροσωπεία σε αυτές τις τρίτες χώρες, στον ίδιο βαθμό που απολαμβάνουν των αντίστοιχων δικαιωμάτων οι υπήκοοι του εν λόγω κράτους μέλους,

• το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το δικαίωμα προσφυγής στον Διαμεσολαβητή που διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον εντοπισμό κρουσμάτων κακοδιοίκησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και οργανισμών,

• το δικαίωμα να απευθύνονται γραπτώς σε οποιαδήποτε κοινοτικά όργανα ή οργανισμούς σε μία από τις γλώσσες των κρατών - μελών και να λαμβάνουν απάντηση στην ίδια γλώσσα,

• το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, με την επιφύλαξη ορισμένων προϋποθέσεων.

 

    Το περιεχόμενο της ιθαγένειας της Ένωσης που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, με εξαίρεση τα εκλογικά δικαιώματα, είναι σε μεγάλο βαθμό απλώς μια συστηματοποίηση των ήδη υφιστάμενων δικαιωμάτων (ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία, το δικαίωμα διαμονής και το δικαίωμα υποβολής αναφοράς), τα οποία κατοχυρώνονται πλέον, βάσει πολιτικού σχεδίου, στο πρωτογενές δίκαιο.

 

    Μέχρι στιγμής, η ιθαγένεια της Ένωσης δεν επιβάλλει καμία υποχρέωση στους πολίτες της Ένωσης. Αυτό συνιστά σημαντική διαφορά σε σύγκριση με την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους.

 

 

Οικονομική και νομισματική ένωση

 

    Το ευρώ, η πιο χειροπιαστή απόδειξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι το κοινό νόμισμα 19 κρατών μελών της ΕΕ (σε σύνολο 28) και χρησιμοποιείται από 338,6 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε μέρα. Το ευρώ (€) είναι το επίσημο νόμισμα 19 από τα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. Τα κράτη αυτά αποτελούν την Ευρωζώνη. Ένα κοινό νόμισμα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως η κατάργηση των συναλλαγματικών διακυμάνσεων και το συναλλαγματικό κόστος. Χάρη στη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων και της μεγαλύτερης σταθερότητας της οικονομίας, επιτυγχάνεται οικονομική ανάπτυξη και προσφέρονται περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές. Ένα κοινό νόμισμα ενθαρρύνει επίσης τους ανθρώπους να ταξιδεύουν και να πραγματοποιούν αγορές σε άλλες χώρες.

 

Παρακολουθήστε ένα ενδιαφέρον video για το ευρώ στην παρακάτω διεύθυνση:

 

https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/inside-the-euro

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ